444 5 715
Pzts - Cum 08:00 - 18:00

Saç Fiyatları

SACLAR

1,00 - 1,20 mm DKP         SALİHLİ DEPO  KDV DAHİL  0 TL / KG

1,50 mm SİYAH                   SALİHLİ DEPO  KDV DAHİL 0  TL / KG

2,00 mm SİYAH                   SALİHLİ DEPO  KDV DAHİL  0  TL / KG

2,50 - 4,00 mm SİYAH     SALİHLİ DEPO  KDV DAHİL  0 TL / KG

5-6-8-10 mm SİYAH         SALİHLİ DEPO  KDV DAHİL  0 TL / KG